Disclaimer Boerderij-IJs

De website www.boerderijijs.com wordt beheerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ice Delite B.V. te Hooge Mierde (hierna te noemen: "Ice Delite"). Ice Delite is een officiële handelsnaam, welke internationaal als merk is beschermd.

Door deze website te bezoeken en/of kennis te nemen van de op (of via) deze website aangeboden informatie, stemt de gebruiker van de website in met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Deze disclaimer ziet op de gehele inhoud van de website van Ice Delite en is van toepassing op een ieder die de website bezoekt en/of kennis neemt van de op (of via) deze website aangeboden informatie.

Ice Delite besteedt de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling, inhoud, toegankelijkheid, compleetheid, correctheid, betrouwbaarheid en actualiteit van (de informatie op) haar website. Desondanks kan zij niet garanderen dat (de informatie op) haar website juist en/of volledig en/of actueel is.

Ice Delite kan geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het gebruik van (de informatie op) haar website, dan wel onjuistheden en/of onvolledigheden in deze informatie, dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om (informatie op) de website te raadplegen. Hetzelfde geldt voor schade die wordt veroorzaakt doordat informatie niet actueel c.q. verouderd is en voor schade veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het internet.

Tevens aanvaardt Ice Delite geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen, recepten of ideeën, alles in de ruimste zin des woords, direct of indirect, verstrekt via haar website.

Ice Delite aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor hyperlinks of andere verwijzingen op haar website naar websites en/of informatie van derden.

Indien een bezoeker van de website een informatieformulier invult en digitaal aan Ice Delite toezendt, kan Ice Delite niet garanderen dat een dergelijk of enig ander (elektronisch) bericht tijdig wordt ontvangen en/of verwerkt, waarbij derhalve geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid wordt aanvaard voor het niet of te laat ontvangen, of verwerken van deze informatieformulieren en/of andere (elektronische) berichten.

Voormelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden voor alle mogelijke schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect, veroorzaakt door het gebruik van (informatie op) de website.

Alle rechten omtrent (informatie op) de website, waaronder de rechten van intellectuele eigendom, berusten bij Ice Delite. Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Ice Delite is het niet toegestaan om (informatie op) deze website, of enig gedeelte daarvan, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken, of over te dragen.

Op alle onderhandelingen met, dienstverlening van, overeenkomsten met en de inhoud van de website van Ice Delite is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van onderhandelingen met, dienstverlening van, overeenkomsten met en de inhoud van de website van Ice Delite worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant.

Ice Delite behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar website en/of deze disclaimer, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, al dan niet gedeeltelijk, te wijzigen of verwijderen. Dergelijke wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de website. Ice Delite raadt u dan ook aan om de website en deze disclaimer regelmatig te raadplegen.

Deze disclaimer is opgesteld in meerdere talen. In geval van interpretatieverschillen tussen de in de verschillende talen gehanteerde versies, zal de Nederlandse versie van de disclaimer de gezaghebbende versie zijn.

Naar boven ...

Ice Delite B.V.
Rispenstraat 1
5095 AM Hooge Mierde
Nederland
Int. Tel. +31 (0)13 820 0920

| disclaimer | privacystatement | contact |