Privacystatement

Dit is het Privacystatement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ice Delite B.V. te Hooge Mierde (hierna te noemen: “Ice Delite”), houder van de website www.boerderijijs.com

Ice Delite respecteert als verantwoordelijke de privacy van de gebruikers van haar website en hecht er grote waarde aan dat de persoonlijke informatie die een gebruiker aan haar verschaft vertrouwelijk, behoorlijk en zorgvuldig wordt behandeld en verwerkt.

Door zijn persoonsgegevens achter te laten op de website gaat de gebruiker er mee akkoord dat Ice Delite deze gegevens overeenkomstig dit Privacystatement verwerkt en gebruikt.

Ice Delite maakt op haar website gebruik van “Cookies”. Zo worden er cookies ingezet om het navigeren op de website te vergemakkelijken en gekozen instellingen en ingevoerde gegevens te onthouden. Gebruiker kan zijn browser zo instellen dat hij tijdens zijn bezoek aan de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat gebruiker geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de website of dat gebruiker geen toegang heeft tot onderdelen van de website.

Ice Delite gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door betrokkenen die haar website bezoeken – te weten: bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, (adresgegevens), e-mailadres, ((mobiel) telefoonnummer), (faxnummer), (geboortedatum), (burgerlijke staat), (geslacht) – bijvoorbeeld om informatie of diensten aan te vragen, producten te kopen, of een opmerking of suggestie te plaatsen.

Ice Delite verwerkt de persoonsgegevens met het doel waartoe deze zijn verkregen, doorgaans om een verzoek om informatie over haar diensten of producten te verwerken, een bestelling af te wikkelen, een nieuwsbrief of offerte toe te zenden, of te reageren op een opmerking of suggestie. Daarnaast kunnen deze persoonsgegevens door Ice Delite worden gebruikt om de betrokkene te informeren over producten of diensten van Ice Delite die voor de betreffende betrokkene interessant zouden kunnen zijn.

Ice Delite verhuurt, verkoopt of verstrekt de door haar ontvangen persoonsgegevens nimmer aan derden, met uitzondering van de aan haar gelieerde ondernemingen (waaronder Der Wiese B.V.), tenzij zij daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Indien en voor zover Ice Delite de persoonsgegevens verstrekt aan de aan haar gelieerde ondernemingen, zal ook door de betreffende gelieerde ondernemingen het onderhavige privacybeleid worden gehanteerd.

Indien de betrokkene zich wil verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, deze gegevens wil inzien, afschermen, aanvullen, of corrigeren, kan daartoe contact worden opgenomen met Ice Delite. Op verzoek van de betrokkene kunnen de persoonsgegevens ook worden verwijderd. Voormelde rechten van de betrokkene op verzet, inzage, afscherming, aanvulling, correctie, of verwijdering kunnen zowel online als op het fysieke adres van Ice Delite worden uitgeoefend en aanvragen worden onverwijld door Ice Delite in behandeling genomen.

De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor omschreven doeleinden van verzameling en verwerking. Een en ander vormt een uitzondering indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Ice Delite spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Een ICT-bedrijf verzorgt voor haar het beheer van de computersystemen en enkel de werknemers van Ice Delite met een zogenaamde “need to know” hebben toegang tot de persoonsgegevens.

Ice Delite aanvaardt desondanks geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die verband houdt met de verwerking van de persoonsgegevens, waaronder de aantasting, verdwijning of openbaarmaking daarvan.

Ice Delite aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor hoe derden, naar wiens website Ice Delite op haar eigen website – door middel van een hyperlink of anderszins – verwijst, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor dient de betrokkene zich tot de betreffende derde te wenden, door bijvoorbeeld het privacystatement op de website van de derde te raadplegen.

Met vragen, in de ruimste zin des woords, over de verwerking van persoonsgegevens door Ice Delite kan een betrokkene contact opnemen met:

Ice Delite B.V.
Rispenstraat 1
5095 AM HOOGE MIERDE
Telefoonnummer: +31 (0)13 820 0920
E-mailadres: info@icedelite.com

Ice Delite behoudt zich het recht voor om dit Privacystatement te wijzigen. Elke aanpassing zal door Ice Delite op de website worden gepubliceerd. Een betrokkene doet er dan ook verstandig aan om de website en dit Privacystatement regelmatig te raadplegen.

Het huidige Privacystatement is laatstelijk bijgewerkt op 20 maart 2018.